đã tiếp nhận: hồ sơ; đã giải quyết: hồ sơ; đang giải quyết: hồ sơ